ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Stanowisko KZB Legionowo Sp. z o.o. w sprawie nieudostępnienia przez Spółkę Radnemu Dariuszowi Petryce – członkowi Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo – informacji w zakresie umów obowiązujących w 2023 r. zawartych pomiędzy KZB Legionowo Sp. z o.o. a Gminą Miejską Legionowo oraz umów cywilnoprawnych zawartych z osobami trzecimi

Z uwagi na pojawiające się artykuły dotyczące nieudostępnienia przez Spółkę Radnemu Dariuszowi Petryce –  członkowi Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo – informacji w zakresie umów obowiązujących w 2023 r. zawartych pomiędzy KZB Legionowo Sp. z o.o. a Gminą Miejską Legionowo oraz umów cywilnoprawnych zawartych z osobami trzecimi Spółka przedstawia swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie:

„Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40, ze zm.) rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Komisja rewizyjna jest organem wewnętrznym organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, za pomocą którego rada wykonuje swoje kompetencje kontrolne. Komisja rewizyjna jest więc elementem kontroli wewnętrznej wójta (burmistrza, prezydenta miasta) a zakres uprawnień komisji rewizyjnej jest pochodną kompetencji kontrolnych rady, o których mowa w art. 19 ww. ustawy. Oznacza to, że komisja może dokonywać czynności kontrolnych wyłącznie w zakresie określonym przez ustawę i w trybie ustalonym przez radę gminy. Natomiast zakres jej uprawnień nie może wykraczać poza kompetencje rady gminy, nawet gdyby rada upoważniła ją do działania w tym zakresie.

Powyższe oznacza, że rada gminy została wyposażona przez ustawodawcę tylko w kompetencję do kontroli jednostek organizacyjnych, a co za tym idzie kompetencje te nie obejmują kontroli spółek. Konkluzja taka wynika nie tylko z zasady wnioskowania a contrario, ale także, z zasady kompetencji. Po drugie, komisja rewizyjna jest ciałem wewnętrznym rady, przy pomocy którego wykonuje ona swą funkcję kontrolną i działającym tylko w takim zakresie, w jakim ustawa powierzyła zadania kontrolne samej radzie, gdyż kompetencje komisji rewizyjnej są pochodną uprawnień samej rady. Podstawowym zatem zadaniem komisji rewizyjnej rady gminy (miasta) jest kontrolowanie działalności wójta gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Przepisy ustawy nie przyznają komisji rewizyjnej uprawnień nadzorczych, a sama rada nie może zlecać komisji rewizyjnej kontrolowania podmiotów niewymienionych w art. 18a ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ nie może przekazać więcej kompetencji niż posiada. (podobnie: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 lutego 2022 r. sygn. akt III SA/Kr 921/21; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 25 listopada 2021 r. sygn. akt III SA/Gl 635/21).

Komisja rewizyjna rady gminy (miasta) nie posiada zatem uprawnień nadzorczych do kontrolowania gminnych spółek handlowych, do których stosuje się przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U z 2024 r. poz. 18, ze zm.). Zgodnie z art. 213 tej ustawy nadzór nad gminną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sprawuje wyłącznie rada nadzorcza lub komisja rewizyjna tej spółki.

W świetle powyższego wskazać należy, iż brak jest podstaw formalnoprawnych do udostępnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo informacji dotyczących umów zawartych z Gminą Miejską Legionowo a także umów cywilnoprawnych zawartych z osobami trzecimi”.

                                                                                   KZB Legionowo Sp. z o.o.