ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Podstawy Prawne działalności KZB Legionowo

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

§ 1

Prezydent Miasta Legionowo w imieniu Gminy Miejskiej Legionowo oświadcza, że w wykonaniu Uchwały Nr XXXII/422/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Komunalny Zakład Budżetowy w Legionowie w celu  przekształcenia jego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązuje jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części tego aktu “Spółką”.

 

§ 2

 1. Firma Spółki brzmi KZB Legionowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Spółka może używać skróconej nazwy KZB Legionowo Sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

                                                                                                              

§ 4

 1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa, biura, przedstawicielstwa oraz tworzyć spółki z osobami prawnymi i osobami fizycznymi, a także uczestniczyć w innych organizacjach i przedsięwzięciach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

§ 5

Siedzibą Spółki jest Miasto Legionowo.

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

 1. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
 2. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
 3. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
 4. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z),
 5. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z),
 6. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
 7. Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
 8. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
 9. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
 10. Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
 11. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
 12. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
 13. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
 14. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
 15. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
 16. Tynkowanie (43.31.Z),
 17. Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),
 18. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
 19. Malowanie i szklenie (43.34.Z),
 20. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
 21. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
 22. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z),
 23. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
 24. Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (53.10.Z),
 25. Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z),
 26. Wydawanie gazet (58.13.Z),
 27. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
 28. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
 29. Działalność portali internetowych (63.12.Z),
 30. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
 31. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 32. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
 33. Działalność prawnicza ( 69.10.Z ),
 34. Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe ( 69.20.Z ),
 35. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
 36. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
 37. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
 38. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
 39. Działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach (81.10.Z),
 40. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),
 41. Pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
 42. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
 43. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 44. Wychowanie przedszkolne ( 85.10.Z),
 45. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 46. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
 47. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z),
 48. Działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
 49. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
 50. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
 51. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z).

§ 7

 1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  1. kapitał zakładowy,
  2. kapitał zapasowy,
  3. kapitał rezerwowy.
 2. Spółka, stosownie do uchwał Zgromadzenia Wspólników, może tworzyć inne fundusze i kapitały.

§ 8

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 193.520.000,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy i 00/100) złotych i dzieli się na 19.352 ( dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa ) udziałów o wartości nominalnej 10.000 (dziesięć tysięcy i 00/100) złotych za każdy udział.
 2. Udziały są równe i niepodzielne. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi oraz wkładami niepieniężnymi (aportami).
 3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
 4. Każdy udział na Zgromadzeniu Wspólników daje prawo do jednego głosu.
 5. Wszystkie 18.725 (osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć )  udziałów w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Miejska Legionowo, przy czym:

– 72 ( siedemdziesiąt dwa ) udziały o wartości 720.000,00 zł ( siedemset dwadzieścia tysięcy i 00/100) złotych pokrywa wkładem pieniężnym w kwocie 2.340.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy i 00/100) złotych oraz

– 18.653 (osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości 186.530.000,00 (sto osiemdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy  i 00/100) złotych pokrywa wkładem niepieniężnym w postaci mienia likwidowanego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie, stanowiącego przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą:

  1. składniki mienia zakładu budżetowego określone w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część tego aktu o wartości 288,49 (trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem i 49/100) złotych,
  2. powstałe w sposób pochodny na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, które w chwili przekształcenia znajdowały się w trwałym zarządzie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie, wraz z prawem własności położonych na nich budynków i innych urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, wykazanych w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część tego aktu o wartości łącznej 201.319,90 (sto osiemdziesiąt sześć milionów dwieście jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i 90/100) złotych [z czego wartość prawa użytkowania wieczystego opisanych niżej nieruchomości wynosi łącznie 66.715.151,00 złotych i wartość budynków i budowli wynosi łącznie 119.486.168,90 złotych]:
   1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 80 (osiemdziesiąt), obszaru 394 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery) m2, w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), położonej w Legionowie, przy ulicy Gen. Józefa Sowińskiego 15, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00064957/2 wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.1.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), 
   2. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 28 (dwadzieścia osiem), obszaru 825 (osiemset dwadzieścia pięć) m2, 32/5 (trzydzieści dwa łamane przez pięć), obszaru 168 (sto sześćdziesiąt osiem) m², 32/7 (trzydzieści dwa łamane przez siedem), obszaru 1300 (tysiąc trzysta) m² i 32/9 (trzydzieści dwa łamane przez dziewięć), obszaru 754 (siedemset pięćdziesiąt cztery m²), w obrębie numer ewidencyjny 49 (czterdzieści dziewięć), położonej w Legionowie, przy ulicy Kwiatowej 80 (w tym działka nr 32/5 u zbiegu ulic Kwiatowej i Zakopiańskiej), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00006686/7, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na nich budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.2.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie),   
   3. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 92/1 (dziewięćdziesiąt dwa łamane przez jeden), obszaru 1,6370 ha (jeden hektar sześćdziesiąt trzy ary i siedemdziesiąt m2), w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), położonej w Legionowie, przy ulicy Królowej Jadwigi 7, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065464/6, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.2.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie),
   4. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 128 (sto dwadzieścia osiem), obszaru 1,4666 ha (jeden hektar, czterdzieści sześć arów i sześćdziesiąt sześć m2), w obrębie numer ewidencyjny 69 (sześćdziesiąt dziewięć), położonej w Legionowie, przy ulicy Jana Pawła I 2 (dwa), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00026453/1, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.5.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie),
   5. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 37/1 (trzydzieści siedem łamane przez jeden), obszaru 1595 (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt pięć) m2, 37/2 (trzydzieści siedem łamane przez dwa), obszaru 2190 (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt) m², położonych przy ulicy Gen. Józefa Sowińskiego, 37/3 (trzydzieści siedem łamane przez trzy), obszaru 222 (dwieście dwadzieścia dwa) m², 40/5 (czterdzieści łamane przez pięć), obszaru 462 (czterysta sześćdziesiąt dwa) m² i 40/7 (czterdzieści łamane przez siedem), obszaru 774 (siedemset siedemdziesiąt cztery) m², położone przy ulicy ppłk. Edwarda Dietricha – wszystkie w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065155/7, wraz z własnością urządzeń i posadowionych na nich budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.6.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie),   
   6. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1/864 (jeden łamane przez osiemset sześćdziesiąt cztery), obszaru 1198 (tysiąc sto dziewięćdziesiąt osiem) m2, w obrębie numer ewidencyjny 63 (sześćdziesiąt trzy), położonej w Legionowie, przy ulicy Zegrzyńskiej 9, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065431/6, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.7.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku  trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie),
   7. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 311/2 (trzysta jedenaście łamane przez dwa), obszaru 1,7713 ha (jeden hektar siedemdziesiąt siedem arów i trzynaście m2), w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), położonej w Legionowie, przy ulicy Królowej Jadwigi 11, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065466/0, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.8.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie),
   8. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 5/14 (pięć łamane przez czternaście), obszaru 2,3985 ha (dwa hektary, trzydzieści dziewięć arów i osiemdziesiąt pięć m2), w obrębie numer ewidencyjny 30 (trzydzieści), położonej w Legionowie, przy ulicy Jagiellońskiej 67 (sześćdziesiąt siedem), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00034949/4, wraz z własnością urządzeń i posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.9.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku  trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), 
   9. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 31 (trzydzieści jeden), obszaru 1917 (tysiąc dziewięćset siedemnaście) m2 (aktualny adres: ulica Husarska 18 A), 185 (sto osiemdziesiąt pięć), obszaru 1993 (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) m², 186/2 (sto osiemdziesiąt sześć łamane przez dwa), obszaru 141 (sto czterdzieści jeden) m², 189/1 (sto osiemdziesiąt dziewięć łamane przez jeden), obszaru 657 (sześćset pięćdziesiąt siedem) m² i 194 (sto dziewięćdziesiąt cztery), obszaru 127 (sto dwadzieścia siedem) m² – położone przy ulicy Husarskiej 18A (osiemnaście „a”) – wszystkie w obrębie numer ewidencyjny 66 (sześćdziesiąt sześć) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00012375/9, wraz z własnością urządzeń i posadowionych na nich budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.10.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie),
   10. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 228 (dwieście dwadzieścia osiem), obszaru 4667 (cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) m2, w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), położonej w Legionowie, przy ulicy Władysława Broniewskiego 6, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00064953/4, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.11.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku  trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), 
   11. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 43/2 (czterdzieści trzy  łamane przez dwa), obszaru 3573 (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy) m2, w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), położonej w Legionowie, przy Alei 3-Maja 24, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065465/3, wraz z własnością urządzeń i posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.12.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie),
   12. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 53/6 (pięćdziesiąt trzy łamane przez sześć), obszaru 1725 (tysiąc siedemset dwadzieścia pięć) m2 (położoną przy ulicy Adama Mickiewicza) oraz 53/8 (pięćdziesiąt trzy łamane przez osiem), obszaru 2371 (dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) m², 53/11 (pięćdziesiąt trzy łamane przez jedenaście), obszaru 804 (osiemset cztery) m² i 53/12 (pięćdziesiąt trzy łamane przez dwanaście), obszaru 1633 (tysiąc sześćset trzydzieści trzy) m² – położonych przy ulicy Władysława Broniewskiego 7 (siedem) – wszystkie w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00031363/1, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na nich budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.13.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie),  
   13. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej  działki o numerach ewidencyjnych: 26/2 (dwadzieścia sześć łamane przez dwa), obszaru 8255 (osiem tysięcy dwieście  pięćdziesiąt pięć) m2, położoną przy ulicy Zakopiańskiej, 26/3 (dwadzieścia sześć łamane przez trzy), obszaru 611 (sześćset jedenaście) m², położoną przy ulicy Zakopiańskiej, 26/6 (dwadzieścia sześć łamane przez sześć), obszaru 1839 (tysiąc osiemset trzydzieści dziewięć) m², położoną przy ulicy Gdyńskiej i 26/9 (dwadzieścia sześć łamane przez dziewięć), obszaru 1418 (tysiąc czterysta osiemnaście) m², przy ulicy Oświatowej – wszystkie w obrębie numer ewidencyjny 50 (pięćdziesiąt) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00014773/3, wraz z własnością urządzeń i posadowionych na nich budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.14.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie),
   14. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1/832 (jeden łamane przez osiemset trzydzieści dwa), obszaru 3,9127 ha (trzy hektary, dziewięćdziesiąt jeden arów i dwadzieścia siedem m2), przy ulicy Zegrzyńskiej w obrębie numer ewidencyjny 63 (sześćdziesiąt trzy), położonej w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00007501/4, wraz z własnością urządzeń i posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.15.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie),  
   15. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1/10 (jeden łamane przez dziesięć), obszaru 5617 (pięć tysięcy sześćset siedemnaście) m2, w obrębie numer ewidencyjny 63 (sześćdziesiąt trzy), położonej w Legionowie, przy ulicy Zegrzyńskiej 71 (siedemdziesiąt jeden), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00041920/7, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.16.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), 
   16. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 49/4 (czterdzieści dziewięć łamane przez cztery), obszaru 7,5163 ha (siedem hektarów, pięćdziesiąt jeden arów i sześćdziesiąt trzy m2), przy ulicy Parkowej 27 (u zbiegu ulicy Parkowej i Jana III Sobieskiego), w obrębie numer ewidencyjny 33 (trzydzieści trzy), położonej w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065306/1, wraz z własnością urządzeń i posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.18.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie),  
   17. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 17/1 (siedemnaście łamane przez jeden), obszaru 442 (czterysta czterdzieści dwa) m² – położonej przy ulicy Jagiellońskiej 13 A (trzynaście „a”) – w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), położonej w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00064958/9, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.19.2013 – o oddaniu z dniem 01 maja 2013 roku w trwały zarząd  Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie – powyższej nieruchomości),   
   18. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 169/1 (sto sześćdziesiąt dziewięć łamane przez jeden), obszaru 18 (osiemnaście) m², przy ulicy Piotra Wysockiego 3 (trzy), w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), położonej w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065367/6 oraz prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 169/2 (sto sześćdziesiąt dziewięć łamane przez dwa), obszaru 1294 (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt cztery) m², przy ulicy Piotra Wysockiego 3 (trzy), w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), położonej w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065308/5 – wraz z własnością urządzeń i posadowionego na nich budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.21.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie),
   19. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 316 (trzysta szesnaście), obszaru 1,3459 ha (jeden hektar trzydzieści cztery ary i pięćdziesiąt dziewięć m²) – położonej przy ulicy Królowej Jadwigi w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00064954/1 wraz z własnością urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.24.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), 
   20. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 59/2 (pięćdziesiąt dziewięć łamane przez dwa), obszaru 919 (dziewięćset dziewiętnaście) m2, położoną przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 (trzy) i 60/5 (sześćdziesiąt łamane przez pięć), obszaru 1581 (tysiąc pięćset osiemdziesiąt jeden) m², położoną przy ulicy Mikołaja Kopernika 6A (sześć „a”) – wszystkie w obrębie numer ewidencyjny 43 (czterdzieści trzy) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00007498/9, wraz z własnością urządzeń i posadowionych na nich budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.25.2013 – o oddaniu z dniem 01 maja 2013 roku w trwały zarząd  Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie – powyższej nieruchomości),
   21. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 291/2 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden łamane przez dwa), obszaru 2420 (dwa tysiące czterysta dwadzieścia) m² położonej przy ulicy Gen. Józefa Sowińskiego 15 A (piętnaście „a”) – w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065249/3, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.26.2013 – o oddaniu z dniem 01 maja 2013 roku w trwały zarząd  Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie – powyższej nieruchomości),   
   22. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 68 (sześćdziesiąt osiem), obszaru 285 (dwieście osiemdziesiąt pięć) m², położonej przy ulicy Gen. Józefa Sowińskiego 15 B (piętnaście „b”) – w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065248/6, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.27.2013 – o oddaniu z dniem 01 maja 2013 roku w trwały zarząd Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie – powyższej nieruchomości),  
   23. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 3/29 (trzy łamane przez dwadzieścia dziewięć), obszaru 9352 (dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) m² – położonej u zbiegu ulic Szarych Szeregów i gen. Władysława Sikorskiego – w obrębie numer ewidencyjny 70 (siedemdziesiąt), w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065250/3, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.28.2013 – o oddaniu z dniem 01 maja 2013 roku w trwały zarząd  Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie – powyższej nieruchomości),   
   24. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 260 (dwieście sześćdziesiąt), obszaru 976 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć) m², położonej przy Alei 3-Maja 28 (dwadzieścia osiem) oraz działkę o numerze ewidencyjnym 258 (dwieście pięćdziesiąt osiem), obszaru 2591 (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden) m², położonej przy Alei 3-Maja – obie w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00064952/7, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na nich budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.29.2013 – o oddaniu z dniem 01 maja 2013 roku w trwały zarząd  Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie – powyższej nieruchomości oraz prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.20.2013 – o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie),   
   25. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 181/4 (sto osiemdziesiąt jeden łamane przez cztery), obszaru 1683 (tysiąc sześćset osiemdziesiąt trzy) m², położonej przy ul. Husarskiej, w obrębie numer ewidencyjny 66 (sześćdziesiąt sześć) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00064734/3 (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku – znak GN.6844.30.2013 – o oddaniu z dniem 01 maja 2013 roku w trwały zarząd  Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie – powyższej nieruchomości) wraz z własnością urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.  

§ 9

 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
 2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o połowę jego pierwotnej wysokości, w okresie dwudziestu lat od dnia podpisania aktu założycielskiego Spółki. Nie stanowi to zmiany aktu założycielskiego Spółki.

§ 10

 1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat na rzecz Spółki, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
 2. Wysokość i termin wnoszenia dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. Wysokość dopłat nie może być wyższa niż 1/10 wysokości każdego przypadającego wspólnikowi udziału.

§ 11

 1. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika, w drodze jego nabycia przez Spółkę.
 2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
 3. Udziały mogą być umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego bądź z czystego zysku.

§ 12

 1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.
 2. Zgromadzenie Wspólników stosowną uchwałą podjętą na wniosek Zarządu, może wyłączyć od podziału pomiędzy wspólników całość lub część zysku i przeznaczyć go na fundusze celowe utworzone przez Spółkę.
 3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  1. kapitał zapasowy,
  2. kapitał rezerwowy,
  3. wypłatę dywidendy,
  4. inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 13

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

§ 14

 1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne i zwoływane jest przez Zarząd.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego albo na wniosek Rady Nadzorczej.
 4. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników, jak i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 5. Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

§ 15

 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
 2. Na Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos.
 3. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
 4. Głosowanie jest jawne.
 5. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
 6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.

§ 16

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw zastrzeżonych w kodeksie spółek handlowych oraz postanowieniach aktu założycielskiego Spółki, należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:

 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 2. podziału zysku lub pokrycia straty,
 3. roszczeń o naprawie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 4. zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 5. nabywania i zbywania nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania albo udziałów w nieruchomości lub w prawie wieczystego użytkowania,
 6. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 7. zmiany aktu założycielskiego Spółki,
 8. wnoszenia i zwrotu dopłat,
 9. uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej,
 10. tworzenia kapitałów i funduszy celowych Spółki oraz regulaminów ich tworzenia i wykorzystania,
 11. powołania, likwidacji, łączenia i podziału oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Spółki,
 12. rozwiązania Spółki oraz powołania likwidatorów.

§ 17

 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje, jak również mogą być odwołani w każdej chwili.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 18

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:
  1. ocenia sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowe za dany rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  2. ocenia wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty,
  3. składa Zgromadzeniu Wspólników coroczne pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w punktach 1. i 2.,
  4. dokonuje wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  2. reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych dokonywanych z członkiem Zarządu,
  3. nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, a także na każdy wniosek Zarządu lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
 6. W razie niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na wniosek podmiotów wymienionych w ust. 5, do zwołania posiedzenia Rady uprawniony jest wnioskodawca.
 7. Zawiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu dokonuje się w formie pisemnej, ze wskazaniem porządku obrad, na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych przyczyn posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w terminie do 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 8. Pierwsze posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje wspólnik, dokonując zawiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 7, w terminie do siedmiu dni od dnia, w którym wybrano członków tej Rady.
 9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym akcie, organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 19

 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
 3. Zarząd powoływany jest na okres kadencji, która trwa pięć kolejnych lat.
 4. Członek Zarządu może być powoływany na kolejne kadencje, jak również może być odwołany w każdej chwili.
 5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, jak również reprezentuje ją na zewnątrz we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz zapisami niniejszego aktu założycielskiego.
 6. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub Prokurent.
 7. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunkach z pracownikami Spółki sprawuje Prezes Zarządu.
 8. Zasady wynagradzania pracowników Spółki ustala Prezes Zarządu z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Zasady wynagradzania Prezesa Zarządu ustala Prezydent Miasta Legionowo na podstawie odrębnych przepisów.

§ 20

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2013 r.

§ 21

Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem notarialnym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące z tym zakresie przepisy prawa.

 

 (pobierz w pdf) AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI