ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Dane podstawowe

KZB Legionowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

siedziba: ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 w Legionowo

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m. st. Warszawy w  Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, pod numerem KRS 0000478396

numer NIP: 5361914209

REGON: 146799748

kapitał zakładowy 224 960 000 zł