Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Budowa instalacji fotowoltaicznej nad trybuną Stadionu Miejskiego w Legionowie

mazowsze

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

 

 

 

 

Budowa instalacji fotowoltaicznej nad trybuną Stadionu Miejskiego w Legionowie

 

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa

Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP

http://www.portal.uzp.gov.pl

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 164950 - 2015; data zamieszczenia: 25.02.2015

Początek formularza

Legionowo: Budowa instalacji fotowoltaicznej nad trybuną Stadionu Miejskiego w Legionowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: KZB Legionowo Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 13a, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 774-45-95 wew. 11, faks 22 774-11-77.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzb-legionowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa instalacji fotowoltaicznej nad trybuną Stadionu Miejskiego w Legionowie

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Zamówienie obejmuje swoim zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej razem z zadaszeniem trybuny stadionu miejskiego w Legionowie projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej nad trybuną Stadionu Miejskiego w Legionowie. Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pobieraną z zakładu energetycznego. Realizacja inwestycji polegać będzie na wykonaniu zadaszenia oraz następnie wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,27 kWp.
 2. Instalacja fotowoltaiczna

Instalację należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Instalacja składać się będzie z modułów wykonanych w technologii krzemowej krystalicznej o łącznej mocy 39,27 kWp, dwóch falowników o znamionowej mocy AC 20 kW każdy. Elektrownia fotowoltaiczna wyposażona będzie w system zdalnego monitoringu i zarządzania zużyciem energii elektrycznej. System obejmował będzie bieżący monitoring zużycia energii na każdym punkcie poboru energii elektrycznej oraz produkcję energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Zadaniem systemu będzie bieżąca analiza i zarządzanie zużyciem energii elektrycznej tak, aby produkcja energii elektrycznej i jej zużycie mogły być stale optymalizowane przez inwestora pod kątem maksymalizacji zużycia energii wyprodukowanej z ogniw fotowoltaicznych i likwidacji ewentualnych nadwyżek. Minimalne wymagania systemu zostały zawarte w dokumentacji projektowej. W/w system działał będzie przez okres 24 miesięcy od dnia wdrożenia bezpłatnie. Po tym terminie Użytkownik zdecyduje o ewentualnym kontynuowaniu usługi.

 1. Budowa zadaszenia trybuny

Zadaszenie obejmuje trzy środkowe sektory trybuny od strony płyty głównej boiska. Zadaszenie podzielone jest na siedem naw o szerokości 7.5 m każda obejmuje trybunę od strony boiska i pasaż na koronie trybuny. Układ nośny stanowią dźwigary z drewna klejonego w rozstawie co 7.50m. Każdy z dźwigarów oparty jest na dwóch słupach żelbetowych 50x50cm. Pokrycie dachu blachą trapezową T60 o gr. 0.75mm. Woda deszczowa odprowadzana poprzez układ rynien i rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w koronie trybuny.

 1. Wsparcie merytoryczne i praktyczne Zamawiającego w rozliczeniu pozyskanego finansowania z instytucją wdrażającą.
 2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w oparciu o projekty budowlano-
  wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ.
 3. Zamawiający zastrzega, że wszystkie dostarczone przez Wykonawcę wyroby budowlane, urządzenia i sprzęt muszą posiadać wymagane, stosownymi przepisami, właściwe dokumenty, takie jak: świadectwa zgodności, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji lub świadectwa jakości wydane przez jedno z uprawnionych laboratoriów lub aprobaty lub świadectwa jakości wydane przez uprawnione placówki.

UWAGA:

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

W przypadku określenia w dokumentacji projektowej nazwy, marki itp. wskazań, należy traktować je jako rozwiązania przykładowe, wzorcowe, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45262210-6    Fundamentowanie

45223500-1    Konstrukcje z betonu zbrojonego

45260000-7     Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45233250-6    Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg

45260000-7     Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261215-4    Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45310000-3    Roboty instalacyjne elektryczne

45231000-5     Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

90 dni kalendarzowych od dnia wprowadzenia wykonawcy na budowę.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 30.000,00 zł.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót polegających na:
 1. budowie co najmniej dwóch instalacji fotowoltaicznych opartych o ogniwa krzemowe krystaliczne o mocy nie mniejszej, niż 20 kWp każda, w tym co najmniej jedną realizację polegającą na wykonaniu w jednym zadaniu na obiekcie użyteczności publicznej: budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 20 kWp   wraz z systemem zdalnego   monitoringu i zarządzania zużyciem energii elektrycznej zgodnym z wymaganiami wskazanymi w niniejszym SIWZ i dokumentacji projektowej,
 2. wykonaniu minimum 2 zadaszeń obiektów sportowych na konstrukcji z drewna klejonego o wartości minimum 800 000 złotych brutto każda;
 3. realizacji co najmniej jednego zadania, w ramach którego wykonał łącznie: zainstalował odnawialne źródło energii i rozliczył w pełni finansowanie z instytucją wdrażającą.

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków udowadniając, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wyżej wymienione zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału.

Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

-         przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

-         przez budynek zamieszkania zbiorowego należy rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
 1. Kierownik budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi                          w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,
 2. Kierownik robót w branży elektrycznej posiadającegouprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,
 3. Pracownik posiadający wymagane prawem świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (lub równoważne)

 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.

UWAGA:

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe z ostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, udowadniając, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wyżej wymienione zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału.   

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00zł (słownie: jeden milion złotych).

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wskazana przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca. Wykonawca może polegać na zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, udowadniając, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia Wyżej wymienione zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany formularz oferty,

2) dowód wpłaty wadium,

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,

4) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

5) zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy);

6) informacja o powierzeniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, (wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 90
 • 2. Okres gwarancji i rękojmi - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:
  1. przedłużenie terminu określonego w umowy na okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:
   1. niemożliwe do przewidzenia wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Strony ponoszą odpowiedzialność;
   2. wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację Robót Budowlanych;
   3. wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności,   za które Strony ponoszą odpowiedzialność;
   4. wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Strony ponoszą odpowiedzialność.
   5. zmiany osób przewidzianych do realizacji umowy po stronie Wykonawcy (ujętych w wykazie zawartym w ofercie), pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje zgodne z wymogiem opisanym w siwz. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy, nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy lub zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
   6. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianie zakresu obowiązków Wykonawcy, zmianie wysokości i terminów przekazywania Wynagrodzenia                             w przypadku:
    1. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
    2. realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z zasadniczym zwiększeniem zobowiązań stron;
    3. wystąpienia zmian legislacyjnych uniemożliwiające realizację Umowy na uzgodnionych przez Strony zasadach;
    4. wystąpienia zmian w zakresie interpretacji przepisów prawnych wydanych
     w trakcie przygotowania przedsięwzięcia przez właściwe organy;
    5. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zaproponowanych w dokumentacji projektowej, a korzystnych w zaistniałych okolicznościach z perspektywy realizacji zamówienia;
    6. pozyskania dofinansowania na innych zasadach niż zostało to określone w niniejszej Umowie lub wystąpienia zmian w umowie o dofinansowanie lub w dokumentacji projektowej związanej z pozyskanym dofinansowaniem;
    7. zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie   z jej postanowieniami.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub rezygnację z Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w przypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy, którzy nie spełniali warunków udziału w postępowaniu na które zasoby Wykonawca się nie powoływał na zasadach określonych w art. 22 ust.1 Prawo zamówień publicznych, w zakresie:
  1. rezygnacji z Podwykonawcy,
  2. zmiany Podwykonawcy,
  3. wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawstwa z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie mogła dotyczyć części zamówienia wskazanych przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez Wykonawcę.
  4. wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała takiego wskazania.
 4. Dopuszcza się zmiany dalszych Podwykonawców w zakresie ust. 4 pkt a,b i c w postaci rezygnacji z dalszego Podwykonawcy, zmiany dalszego Podwykonawcy, wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy dalszego Podwykonawcy.
 5. Zmiany określone w ust. 3, 4 i 5 muszą spełniać wymagania określone w § 7 umowy.
 6. Nie stanowią Zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany:
  1. danych adresowych Stron;
  2. danych rejestrowych Stron;
  3. będące następstwem sukcesji uniwersalnej.
 7. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmianę Umowy w jakimkolwiek zakresie, Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia negocjacji w tej kwestii.
 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych                 do tego przedstawicieli obu Stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kzb-legionowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 13a, 05-120 Legionowo, pok. Nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:    20.07.2015 godzina 11:30,

miejsce: Siedziba Zamawiającego: KZB Legionowo Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 13a, 05-120 Legionowo, pok. nr 7 (sekretariat)

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

V.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dół formularza

Początek formularza

 

Dół formularza

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZETARGIEM:

Specyfokacja Istotnych Warunków Zamówienia

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

załącznik_nr_11_specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót_budowlanych

załącznik_nr_12_ przedmiar_robót_zadaszenie

załącznik_nr_13_projekt_zadaszenie_tomI

załącznik_nr_14_projekt_zadaszenie_tomII

załącznik_nr_15_specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robót_fotowoltaika

załącznik_nr_16_przedmiar_robót_fotowoltaika

załącznik_nr_17_projekt_fotowoltaika_tomIII

załącznik_nr_18_projekt_fotowoltaika_rysunki

 

 

Kontakt

KZB Legionowo Sp. z o.o
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3
05 -120 Legionowo
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 22 774 45 95
Faks: 22 774 11 77

Do pobrania

Formularz rezerwacja sztucznego boiska

Formularz rezerwacji boiska z naturalną nawierzchnią

Logotyp KZB Legionowo SP. z o.o.

cursus faucibus, tortor neque egestas augue, eu vulputate magna eros eu erat magna eros eu erat.

Trochę o nas

KZB- Legionowo Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w jednoosobową spółkę prawa handlowego, której jedynym właścicielem jest Gmina Legionowo. czytaj więcej...