ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Odpracuj czynsz

Jeśli masz zaległości w spłacie czynszu za lokal komunalny, a sytuacja materialna nie pozwala Ci ich uregulować, możesz odpracować dług. Taką możliwość oferuje KZB Legionowo Sp. z o. o. w porozumieniu z Urzędem Miasta w ramach specjalnego programu, który rusza w Legionowie od października br. 

Dług można uregulować w formie świadczenia rzeczowego (określonej pracy), które będzie stanowić zapłatę umówionego zaległego czynszu. Świadczenie będzie wykonywane na podstawie porozumienia podpisywanego przez Prezesa KZB Legionowo Sp. z o. o. oraz dłużnika. W porozumieniu każdorazowo określone zostanie kwota, którą ma być objęte świadczenie rzeczowe. Stawka za godzinę wykonywanej pracy wynosi 12 zł brutto, zaś rodzaj, zakres i wartość całego świadczenia każdorazowo określone zostanie w kalkulacji stanowiącej załącznik do porozumienia. Świadczenie rzeczowe może wykonywać w imieniu dłużnika również inna osoba. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy, osoba z którą zawarto porozumienie, skierowana zostanie na szkolenie w niezbędnym zakresie.

Kto może skorzystać z programu

Porozumienia zawierane będą z osobami, których zaległość nie przekracza kwoty 15 000 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jednak będzie zawarcie porozumienia z dłużnikami, których zaległość przekracza tę kwotę. Z oferty zamiany długu na świadczenie rzeczowe wyłączone są osoby posiadające zaległości za okres krótszy niż 6 miesięcy. Nie dotyczy ona również osób zamieszkujących w lokalach zaliczonych do I kategorii.

Osoby chcące skorzystać z programu umożliwiającego odpracowanie należności czynszowych powinny zgłaszać się z pisemnym podaniem do KZB Legionowo Sp. z o.o. przy ul. Piłsudskiego 3

Decyzję o możliwości realizacji świadczenia rzeczowego podejmuje Prezes KZB Legionowo Sp. z o.o. po uprzednim uzyskaniu informacji od dłużnika w zakresie jego sytuacji życiowej.