ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Regulamin stadionu miejskiego w Legionowie

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO W LEGIONOWIE

 §1

 

 Właścicielem Stadionu Miejskiego w Legionowie jest KZB Legionowo Sp. z o.o.

§2

 

 Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Miejskiego im. ks. płk Jana Mrugacza w Legionowie, ul. Parkowa 27, zwanego dalej Stadionem.

 §3

 

 1. Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.
 2. Stadion jest otwarty codziennie od godziny 7.00 do godziny 22.00.
  W godzinach 22.00 ? 7.00 zabronione jest przebywanie na terenie Stadionu osób nie upoważnionych przez właściciela.
 3. Ze Stadionu mogą korzystać:
  1) mieszkańcy Legionowa,
  2) kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej,
  3) szkoły i przedszkola z terenu Legionowa, w obecności nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za uczniów,
  4) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę,
  5) instytucje i przedsiębiorstwa po uzyskaniu zgody właściciela obiektu i zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 4. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.
 5. Kluby sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej mogą prowadzić zajęcia na Stadionie pod kierunkiem trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
 6. Za bezpieczeństwo i porządek na terenie obiektu w trakcie twania imprezy odpowiada organizator imprezy.
 7. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Stadionu, służb porządkowych i osób upoważnionych przez właściciela.

   §4

 

 1. Za rzeczy pozostawione w szatni właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Przebywający na Stadionie ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia
  i dewastację obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, trybuny dla kibiców i inne wykorzystywane pomieszczenia). Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom KZB Legionowo Sp. z o.o. w Legionowie.

 §5

 

 1.  Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie Stadionu może odbywać się tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 2. Zabrania się poruszania pojazdami poza wyznaczonymi strefami.
 3. Palenie tytoniu może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

§6

 

 1. Osoby, które będą zakłócały porządek, będą zmuszone do opuszczenia obiektu.
 2. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją Stadionu oraz terminami, organizacją imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje Kierownik Stadionu.
 3. Na Stadionie, ze zgodą Kierownika Stadionu mogą być organizowane imprezy, w tym imprezy masowe. Przy organizowaniu imprez masowych wymagane są stosowne pozwolenia.
 4. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno ? sportowe, kulturalne i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez właściciela Stadionu harmonogramu.
 5. Udostępnianie organizatorowi imprezy Stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z właścicielem Stadionu, na zasadach określonych w tej umowie oraz w niniejszym regulaminie.
 6. Zasady odpłatności za korzystanie ze Stadionu określone są odrębnymi przepisami.

 §7

 Przepisy szczegółowe dotyczące przebywania na terenie obiektu

 

 1. W czasie trwania rozgrywek piłkarskich i imprez sportowo- rekreacyjnych do obowiązków organizatora należy w szczególności:                                   
  1) respektowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz zapewnienie ładu
  i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,
  2) niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren Stadionu przedmioty wymienione w § 7 ust. 2,  
  3) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy, lub zapobieżenie niszczenia mienia,
  4) zapewnienie drożności wejść na Stadion oraz dróg na terenie Stadionu,
  w szczególności dróg ewakuacyjnych,        
  5) ustalenie z Kierownikiem Stadionu przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc,            
  6) pokrycie wszelkich kosztów w związku z uszkodzeniem mienia będącego własnością KZB Legionowo Sp. z o.o., powstałych w czasie trwania imprezy lub
  w związku z imprezą.
 2. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu:  
  1) broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
  2) pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia,
  3) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału,
  4) przedmiotów, materiałów oraz urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkowników obiektu,         
  5) ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych z zastrzeżeniem §7 ust.4 niniejszego regulaminu.         
 3. Na terenie Stadionu zakazuje się:     
  1) rzucania przedmiotami z zamiarem użycia jako broni lub pocisków,
  2) używania środków odurzających i środków psychotropowych,
  3) używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych ? z zastrzeżeniem §7 ust.4 niniejszego regulaminu,           
  4) używania wulgarnych lub obraźliwych słów,      
  5) zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą,    
  6) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku, takich zwłaszcza jak boiska lub inne obiekty i urządzenia służące uprawianiu sportu,      
  7) wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy oświetleniowe, maszty, dachy,       
  8) rozniecania ognia,
  9) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń ? bez zgody właściciela,    
  10) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
  11) prowadzenia ? bez posiadania stosownych uprawnień ? sprzedaży towarów lub kart wstępu,         
  12) prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych,       
  13) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników) bez uzyskania zgody właściciela.
 4. Organizator imprezy może wnieść na teren Stadionu i używać ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych lub materiałów pirotechnicznych, jeżeli wynika to z programu imprezy oraz jeśli umowa zawarta z właścicielem zawiera postanowienia w tej sprawie. Na organizatorze imprezy ciąży obowiązek zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, a także pełna odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie tego obowiązku.        
 5. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno ? administracyjnej.