ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012” POŁOŻONYCH W LEGIONOWIE, UL. PARKOWA 27

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ?MOJE BOISKO ORLIK 2012?  POŁOŻONYCH W LEGIONOWIE, UL. PARKOWA 27
 
§1

Właścicielem kompleksu boisk sportowych ?MOJE BOISKO ORLIK 2012? położonych w Legionowie, ul. Parkowa 27 jest KZB Legionowo Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, tel. 22 774 45 95, fax 22 774 11 77, mail: info@kzb-legionowo.pl

§2

Osoby korzystające z kompleksu boisk sportowych  ?MOJE BOISKO ORLIK 2012?  zobowiązane są do przestrzegania regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. ks. płk Jana Mrugacza oraz niniejszego regulaminu, a także są zobowiązane stosować się do poleceń instruktora sportu.

§3

1.    Boiska są czynne w następujących terminach:
a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów szkół legionowskich w okresie roku szkolnego:
– poniedziałek ? piątek godz. 8.00 ? 16.00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
– poniedziałek ? piątek godz.16.00 ? 20.00
– sobota, niedziela, święta godz. 10.00 ? 20.00
2.    W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
3.    Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2 koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
4.    Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do ?Rejestru użytkowników? prowadzonego przez instruktora sportu.
5.    Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu dla grup powyżej 10 osób nie wcześniej jednak niż 3 dni przed zamiarem skorzystania z boiska. Nie będzie prowadzona rezerwacja stała.

§4

1.    Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie obiektu alkoholu oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników obiektu.
2.    Przebywanie na terenie obiektu osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.
3.    Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

§5

Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem zapisu § 6 pkt 1a.

§6

1.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, przy czym na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) żucia gumy, (napojów chłodzących nie można spożywać na płytach boiska),
f) zaśmiecania obiektu,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) przebywanie na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych,
j) wprowadzania zwierząt,
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
2.    Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami § 6 pkt 1 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
a)    nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b)    zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c)    nakazać opuszczenie terenu boisk .
4.    Osoby, które zniszczą lub uszkodzą sprzęt i urządzenia boisk, bądź ich opiekunowie prawni, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia.
5.    Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane
z obiektu oraz mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karno ? administracyjnej.
6.    Nadzór nad obiektem oraz kontrolę realizacji zapisów niniejszego regulaminu pełni właściciel obiektu ? Kierownik Stadionu lub osoba przez niego upoważniona.

§7

Poza zajęciami planowymi wymienionymi w § 3 pkt 1a właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

§8

1.    Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
2.    Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
3.    W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
4.    Teren obiektu objęty jest monitoringiem.