ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W LEGIONOWIE, UL. PARKOWA 27

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W LEGIONOWIE, UL. PARKOWA 27
 
§1

Właścicielem boiska do siatkówki plażowej na Stadionie Miejskim w Legionowie jest KZB Legionowo Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, tel. 22 774 45 95, fax 22 774 11 77, mail: info@kzb-legionowo.pl

§2

Osoby korzystające z boiska do siatkówki plażowej ? zwanego dalej Boiskiem, zobowiązane są do przestrzegania regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. ks. płk Jana Mrugacza oraz niniejszego regulaminu.

§3

1.    Boisko jest czynne codziennie w okresie od 1 maja do 30 września w godzinach otwarcia Stadionu Miejskiego.
2.    Korzystanie z Boiska jest możliwe po uprzednim pozostawieniu w depozycie dokumentu tożsamości przez użytkownika i uiszczenie w soboty, niedziele i święta opłaty za wypożyczenie sprzętu sportowego.
3.    Zabrania się korzystania z Boiska po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności.
4.    Osoby do lat 15 mogą korzystać z Boiska tylko pod opieką osób dorosłych.
5.    Użytkownicy Boiska zobowiązani są do gry bez obuwia.
6.    Wszyscy użytkownicy Boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o znajdujące się na nim urządzenia.

§4

1.    Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie Boiska alkoholu oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
2.    Przebywanie na terenie Boiska osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.
3.    Na terenie Boiska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

§5

1.    Zabrania się wprowadzania i poruszania po Boisku rowerami i innymi pojazdami.
2.    Osoby, które zniszczą lub uszkodzą sprzęt i urządzenia boiska, bądź ich opiekunowie prawni, ponoszą odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia, przy czym będzie ona proporcjonalna do wielkości zniszczeń i wartości zniszczonego lub uszkodzonego mienia.
3.    Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane
z Boiska oraz mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karno ? administracyjnej.
4.    Nadzór nad Boiskiem oraz kontrolę realizacji zapisów niniejszego regulaminu pełni właściciel obiektu ? Kierownik Stadionu lub osoba przez niego upoważniona.