ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL NA STADIONIE MIEJSKIM W LEGIONOWIE, UL. PARKOWA 27

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL NA STADIONIE MIEJSKIM W LEGIONOWIE, UL. PARKOWA 27         

§1

Właścicielem bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal na Stadionie Miejskim w Legionowie jest KZB Legionowo Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, tel. 22 774 45 95, fax 22 774 11 77, mail: info@kzb-legionowo.pl

§2

Osoby korzystające bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal ? zwanych dalej Bieżnią i Skocznią zobowiązane są do przestrzegania regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. ks. płk Jana Mrugacza oraz niniejszego regulaminu.

§3

   1. Korzystanie z Bieżni i Skoczni jest bezpłatne.
   2. Bieżnia jest czynna w godzinach ustalonych przez Właściciela obiektu.
   3. W dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, pierwszeństwo do korzystania z Bieżni i Skoczni mają zorganizowane grupy szkolne pod opieką nauczyciela.
   4. Użytkownicy zobowiązani są do dbałości o Bieżnię i Skocznię oraz wszystkie urządzenia znajdujące się na terenie obiektu.
   5. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą sprzęt i urządzenia Bieżni i Skoczni, bądź ich opiekunowie prawni, poniosą odpowiedzialność materialną, przy czym będzie ona proporcjonalna do wielkości zniszczeń i wartości zniszczonego lub uszkodzonego mienia.

§ 4

Na Bieżni i Skoczni zabrania się:
–       używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach lub butów niesportowych,
–    wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem Bieżni i Skoczni, np. rower, deskorolka, rolki, itp.,
–     niszczenia urządzeń sportowych i powierzchni tartanowej,
–     wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
–     palenia tytoniu, spożywania alkoholu, napojów i jedzenia,
–     zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
–     przeszkadzania innym użytkownikom Bieżni i Skoczni,
–     zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
–     korzystania z Bieżni i Skoczni osobie małoletniej poniżej 15 roku życia bez opieki osoby dorosłej,
–     korzystania z Bieżni i Skoczni po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności,
–    korzystania z Bieżni i Skoczni w trakcie imprez sportowych odbywających się na Bieżni i Skoczni lub płycie głównej boiska,
–    wprowadzania zwierząt.

§5

1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z Bieżni i Skoczni.
2. Korzystający z Bieżni i Skoczni są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności zastosowania się do uwag Właściciela.
3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z Bieżni i Skoczni oraz mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
4. Nadzór nad Bieżnią i Skocznią oraz kontrolę realizacji zapisów niniejszego regulaminu pełni właściciel obiektu ? Kierownik Stadionu lub osoba przez niego upoważniona.
5. Teren Bieżni i Skoczni objęty jest monitoringiem wizyjnym.