ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Kompleksowa obsługa nieruchomości

Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów. Dokładniejsze informacje o naszej firmie oraz świadczonych usługach chętnie uzupełnimy podczas spotkania z Państwem. W przypadku pytań dotyczących naszej oferty i ewentualnej współpracy prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 766 47 36.

KZB Legionowo Sp. z o.o. – powstała w wyniku przekształcenia Komunalnego Zakładu Budżetowego ? jest  największym i najdłużej działającym na terenie Legionowa zakładem obsługującym Wspólnoty Mieszkaniowe.

W chwili obecnej Dział Administrowania Nieruchomościami zarządza bądź administruje nieruchomościami 34 Wspólnot skupiających budynki z 1059 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 50000 m2. Ponadto zarządza gminnym zasobem mieszkaniowym, w skład którego wchodzi 46 budynków. 

Spółka posiada własną siedzibę, która znajduje się w budynku przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3. Siedziba posiada salę konferencyjną do obslugi zebrań wspólnot mieszkaniowych. Są w niej przechowywane dokumenty poszczególnych wspólnot, w tym dokumentacja techniczna budynków. Wszelkie dokumenty, w tym finansowe, dostępne są codziennie dla każdego właściciela lokalu, w godzinach urzędowania. 

KZB Legionowo Sp. z o.o. zatrudnia profesjonalną kadrę zarządczą. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie, a osoba bezpośrednio współpracująca ze Wspólnotami Mieszkaniowymi posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości.

System rozliczeń finansowych Wspólnot mieszkaniowych oparty jest na nowoczesnym programie komputerowym Perseus, a poszczególne rachunki prowadzone są przy zastosowaniu wynegocjowanych z Bankiem i korzystnych dla wspólnot opłatach. Perseus jest programem wspomagającym zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi posiadającym wszystkie funkcje niezbędne w tego rodzaju działalności. Dzięki temu w dowolnym momencie możemy sprawdzić stan rozliczeń każdego lokalu. Jednocześnie w części związanej z windykacją możemy sprawdzić stan rozrachunków – należności od współwłaścicieli lub zobowiązań wobec dostawców.

Program umożliwia rejestrację odczytów z liczników instalowanych w budynku i w każdym lokalu oraz zapewnia rozliczenia mediów.

Program Perseus:

 • spełnia przepisy Ustawy o Rachunkowości; 
 • dostarcza pełną sprawozdawczość kontrolną i ewidencyjną dla księgowości wspólnot mieszkaniowych; 
 • może być rozbudowywany o dodatkowe moduły stosownie do indywidualnych potrzeb użytkownika. 

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za skutki podejmowanych działań związanych z wykonywaniem czynności zarządczych posiadamy aktualną polisę ubezpieczeniową w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń.

W swojej działalności kierujemy się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz działamy.     

Pracujemy solidnie stosując standardy zawodowe.

Konsekwentnie przestrzegamy prawa.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy: 

 • Stałą współpracę z Zarządem Wspólnoty, 
 • Realizację bieżących zadań administracyjnych zlecanych przez Zarząd Wspólnoty, 
 • Organizowanie i przygotowywanie materiałów na zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, 
 • Utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku właścicieli, 
 • Realizację w imieniu Wspólnoty mieszkaniowej umów na dostawę energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych i gabarytów, 
 • Dokonywanie okresowych przeglądów budynku i jego instalacji wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego, 
 • Likwidacja skutków awarii urządzeń i instalacji wewnętrznych, 
 • Prowadzenie rachunku bankowego oraz ksiąg rachunkowych dla wspólnoty zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali, rachunkowości, VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych, 
 • Prowadzenie indywidualnych kont rozliczeń dla wpłat na zaliczkę na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku, usług komunalnych oraz funduszu remontowego, 
 • Sporządzanie okresowych analiz przychodów i kosztów Wspólnoty, 
 • Prowadzenie windykacji należności wynikających z użytkowania lokali, 
 • Sporządzanie projektów rocznego planu gospodarczego dla nieruchomości, 
 • Przygotowywanie i sporządzanie programów robót, kosztorysów inwestorskich oraz zamierzeń remontowych, 
 • Ubezpieczenie budynku oraz terminowe opłacanie opłat publicznoprawnych, 
 • Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń właścicielom lokali.  
 • Obsługa prawna Wspólnoty.
 • Reprezentowanie za zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Porady prawne związane z bieżącym administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością wspólną oraz przygotowanie i opiniowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty
 • Zarządzanie procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji na nieruchomości

 

Za zarządzanie Państwa nieruchomościami proponujemy wynagrodzenie w wysokości 0,70zł/m? powierzchni użytkowej lokali.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie przedstawionej oferty jest Kazimierz Żmijewski, tel. 22 766-47-36 lub 608-035-722.

Każdy element naszej oferty może zostać na Państwa życzenie modyfikowany, aby dopasować zakres obsługi do potrzeb i oczekiwań każdego Klienta.