ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo

22 774 45 95 info@kzb-legionowo.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja Dostępności strony internetowej www.kzb-legionowo.pl

KZB Legionowo Sp.  z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kzb-legionowo.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 10 października 2010

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15 lipca 2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchoniemych. Napisy nie będą dodawane. Są to filmy z imprez organizowanych przez Spółkę.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików pdf mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików pdf mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 31 marca 2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Spółkę.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie: brak

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Jakubiec, katarzyna.jakubiec@kzb-legionowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 766 47 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Spółka powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Spółka niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Spółka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie: https://www.rpo.gov.pl/pl.

Dane teleadresowe

KZB Legionowo Sp. z o.o.
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 05-120 Legionowo
Biuro Obsługi Klienta
Tel.: 22 774 45 95
Tel.: 22 766 47 22
Fax. 22 774 11 77
e-mail: info@kzb-legionowo.pl

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • budynek posiada 4 kondygnacje: parter i 3 piętra
 • do budynku prowadzą 2 wejścia:                                                             
  – główne wejście od strony ul. Piłsudskiego, ze schodami oraz ze zjazdem dla wózków inwalidzkich, zjazd z kostką i niewielkim nachyleniem;                                             
  – wejście techniczne od tyłu, z parkingu wewnętrznego, brak schodów, brak dostępności dla  osób z zewnątrz,
 • Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze, po lewej stronie wchodząc głównym wejściem do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • budynek nie jest wyposażony w windy,
 • Biuro Obsługi Klienta jest dostępne dla osób niepełnosprawnych,
 • węzeł sanitarny (toaleta) dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie za Biurem Obsługi Klienta.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
 • zjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu od. ul. marsz. J. Piłsudskiego

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przez budynkiem, Spółka nie posiada ogólnodostępnego parkingu dla klientów. Istnieje możliwość zaparkowania w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Spółki, przy ul. marsz. J. Piłsudskiego lub na terenie parkingu wielopoziomowego przy ul. Kościuszki 8A.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Informacje dotyczące dojazdu

Do KZB Legionowo Sp.  Z o.o.  w Legionowie można dojechać komunikacją autobusową. Autobusy zatrzymują się nieopodal budynku, przy ulicy Kościuszki, przystanek PKP Legionowo.