Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Podstawy Prawne działalności KZB Legionowo

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

§ 1

Prezydent Miasta Legionowo w imieniu Gminy Miejskiej Legionowo oświadcza, że w wykonaniu Uchwały Nr XXXII/422/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Komunalny Zakład Budżetowy w Legionowie w celu przekształcenia jego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązuje jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części tego aktu “Spółką”.-------------------------------

§ 2

 1. Firma Spółki brzmi KZB Legionowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. --
 2. Spółka może używać skróconej nazwy KZB Legionowo Sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----------------------------------------------------

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----------------------------------------------------------

                                                                                                              

§ 4

 1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. --------------------------------------------------------------------------------------
 2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa, biura, przedstawicielstwa oraz tworzyć spółki z osobami prawnymi i osobami fizycznymi, a także uczestniczyć w innych organizacjach i przedsięwzięciach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. -------------------------
 3. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych. ------------------------------------------------------------------------------

§ 5

Siedzibą Spółki jest Miasto Legionowo. -----------------------------------------------------------

 

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

 1. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),----------------------------------------------------
 2. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),--------------
 3. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),--------------------------------
 4. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z),------------------
 5. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z),-------------------
 6. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),-----------------
 7. Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),--------------------------------------------------
 8. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),-----------------------------------
 9. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),--------------------------------------------------------------------
 10. Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),-------------------------------------
 11. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),------------------------------------
 12. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),------------------------------------------------
 13. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),-------------------------------------------
 14. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),------------------------------------------------------------------
 15. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),-----------------------------
 16. Tynkowanie (43.31.Z),---------------------------------------------------------------------------
 17. Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),----------------------------------------------------
 18. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),----------------------------
 19. Malowanie i szklenie (43.34.Z),----------------------------------------------------------------
 20. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),----------
 21. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),---------------------------------
 22. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z),------------------------------------------------------------------------------------------
 23. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),---------------------
 24. Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (53.10.Z),-------------------------------------------------------------
 25. Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z),--------------------------------------
 26. Wydawanie gazet (58.13.Z),------------------------------------------------------------------
 27. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),-------------------------------
 28. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),------------------------------------------------
 29. Działalność portali internetowych (63.12.Z),-------------------------------------------------
 30. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),--------------------------
 31. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),--
 32. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),---------------------
 33. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z),-----------------------------------------------
 34. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),--
 35. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),--------------
 36. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),------------------------
 37. Działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach (81.10.Z),------------------------------------------------------------------------------------------
 38. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),--------
 39. Pozostałe sprzątanie (81.29.Z),-----------------------------------------------------------------
 40. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),-----
 41. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),------------
 42. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 43. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),----------------------------------------------
 44. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z),------------------------------------------------
 45. Działalność obiektów sportowych (93.11.Z),-------------------------------------------------
 46. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),----------------
 47. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),--------------------------------------
 48. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z).--------------------------------

§ 7

 1. Spółka tworzy następujące kapitały: ----------------------------------------------------------
  1. kapitał zakładowy, ------------------------------------------------------------------
  2. kapitał zapasowy, -------------------------------------------------------------------
  3. kapitał rezerwowy. -----------------------------------------------------------------
  4. Spółka, stosownie do uchwał Zgromadzenia Wspólników, może tworzyć inne fundusze i kapitały. -------------------------------------------------------------------------------

§ 8

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.870.000,00 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych i dzieli się na 18.833 (osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy) udziałów o wartości nominalnej 10.000 (dziesięć tysięcy i 00/100) złotych za każdy udział. --------------------------------
 2. Udziały są równe i niepodzielne. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi oraz wkładami niepieniężnymi (aportami). -----------------------------------
 3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. ---------------------------------------
  1. Każdy udział na Zgromadzeniu Wspólników daje prawo do jednego głosu. ------------
  2. Wszystkie 18.833 ( osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy) udziałów                 w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Miejska Legionowo, przy czym: ----

- 180 (sto osiemdziesiąt ) udziały o wartości 1.800.000,00 zł ( jeden milion osiemset tysięcy i 00/100) złotych pokrywa wkładem pieniężnym w kwocie 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy i 00/100) złotych oraz --------------------------- 18.653 (osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości 186.530.000,00 (sto osiemdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy                   i 00/100) złotych pokrywa wkładem niepieniężnym w postaci mienia likwidowanego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie, stanowiącego przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą: ----------------------------------------------------------------------

 1. składniki mienia zakładu budżetowego określone w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część tego aktu o wartości (trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem i 49/100) złotych, ------
 2. powstałe w sposób pochodny na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, które w chwili przekształcenia znajdowały się w trwałym zarządzie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie, wraz z prawem własności położonych na nich budynków i innych urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, wykazanych w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część tego aktu o wartości łącznej (sto osiemdziesiąt sześć milionów dwieście jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i 90/100) złotych [z czego wartość prawa użytkowania wieczystego opisanych niżej nieruchomości wynosi łącznie 66.715.151,00 złotych i wartość budynków i budowli wynosi łącznie 119.486.168,90 złotych]: ----------------------------------------------------------------
 3. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 80 (osiemdziesiąt), obszaru 394 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery) m2, w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), położonej w Legionowie, przy ulicy Gen. Józefa Sowińskiego 15, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00064957/2 wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.1.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu                     w Legionowie), ------------------------------------------------------------------------------
 4. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 28 (dwadzieścia osiem), obszaru 825 (osiemset dwadzieścia pięć) m2, 32/5 (trzydzieści dwa łamane przez pięć), obszaru 168 (sto sześćdziesiąt osiem) m², 32/7 (trzydzieści dwa łamane przez siedem), obszaru 1300 (tysiąc trzysta) m² i 32/9 (trzydzieści dwa łamane przez dziewięć), obszaru 754 (siedemset pięćdziesiąt cztery m²), w obrębie numer ewidencyjny 49 (czterdzieści dziewięć), położonej w Legionowie, przy ulicy Kwiatowej 80 (w tym działka nr 32/5 u zbiegu ulic Kwiatowej i Zakopiańskiej), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00006686/7, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na nich budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.2.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), ---------------------------------------------------------------------------------
 5. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 92/1 (dziewięćdziesiąt dwa łamane przez jeden), obszaru 1,6370 ha (jeden hektar sześćdziesiąt trzy ary i siedemdziesiąt m2), w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), położonej w Legionowie, przy ulicy Królowej Jadwigi 7, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065464/6, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.2.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), ----------------------------
 6. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 128 (sto dwadzieścia osiem), obszaru 1,4666 ha (jeden hektar, czterdzieści sześć arów i sześćdziesiąt sześć m2), w obrębie numer ewidencyjny 69 (sześćdziesiąt dziewięć), położonej w Legionowie, przy ulicy Jana Pawła I 2 (dwa), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00026453/1, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.5.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), -----------------------------
 7. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 37/1 (trzydzieści siedem łamane przez jeden), obszaru 1595 (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt pięć) m2, 37/2 (trzydzieści siedem łamane przez dwa), obszaru 2190 (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt) m², położonych przy ulicy Gen. Józefa Sowińskiego, 37/3 (trzydzieści siedem łamane przez trzy), obszaru 222 (dwieście dwadzieścia dwa) m², 40/5 (czterdzieści łamane przez pięć), obszaru 462 (czterysta sześćdziesiąt dwa) m² i 40/7 (czterdzieści łamane przez siedem), obszaru 774 (siedemset siedemdziesiąt cztery) m², położone przy ulicy ppłk. Edwarda Dietricha – wszystkie w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065155/7, wraz z własnością urządzeń i posadowionych na nich budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.6.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), ----------------------------------------------------------------------------------
 8. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1/864 (jeden łamane przez osiemset sześćdziesiąt cztery), obszaru 1198 (tysiąc sto dziewięćdziesiąt osiem) m2, w obrębie numer ewidencyjny 63 (sześćdziesiąt trzy), położonej w Legionowie, przy ulicy Zegrzyńskiej 9, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065431/6, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.7.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), ----------------------------
 9. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 311/2 (trzysta jedenaście łamane przez dwa), obszaru 1,7713 ha (jeden hektar siedemdziesiąt siedem arów i trzynaście m2), w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), położonej w Legionowie, przy ulicy Królowej Jadwigi 11, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065466/0, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.8.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), ----------------------------
 10. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 5/14 (pięć łamane przez czternaście), obszaru 2,3985 ha (dwa hektary, trzydzieści dziewięć arów i osiemdziesiąt pięć m2), w obrębie numer ewidencyjny 30 (trzydzieści), położonej w Legionowie, przy ulicy Jagiellońskiej 67 (sześćdziesiąt siedem), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00034949/4, wraz z własnością urządzeń i posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.9.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), ----------------------------------------------------------------------------------
 11. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 31 (trzydzieści jeden), obszaru 1917 (tysiąc dziewięćset siedemnaście) m2 (aktualny adres: ulica Husarska 18 A), 185 (sto osiemdziesiąt pięć), obszaru 1993 (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) m², 186/2 (sto osiemdziesiąt sześć łamane przez dwa), obszaru 141 (sto czterdzieści jeden) m², 189/1 (sto osiemdziesiąt dziewięć łamane przez jeden), obszaru 657 (sześćset pięćdziesiąt siedem) m² i 194 (sto dziewięćdziesiąt cztery), obszaru 127 (sto dwadzieścia siedem) m² - położone przy ulicy Husarskiej 18A (osiemnaście „a”) – wszystkie w obrębie numer ewidencyjny 66 (sześćdziesiąt sześć) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00012375/9, wraz z własnością urządzeń i posadowionych na nich budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.10.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), -------
 12. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 228 (dwieście dwadzieścia osiem), obszaru 4667 (cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) m2, w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), położonej w Legionowie, przy ulicy Władysława Broniewskiego 6, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00064953/4, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.11.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), ----------------------------
 13. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 43/2 (czterdzieści trzy łamane przez dwa), obszaru 3573 (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy) m2, w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), położonej w Legionowie, przy Alei 3-Maja 24, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065465/3, wraz z własnością urządzeń i posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.12.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), -------------------------------------------------------------
 14. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 53/6 (pięćdziesiąt trzy łamane przez sześć), obszaru 1725 (tysiąc siedemset dwadzieścia pięć) m2 (położoną przy ulicy Adama Mickiewicza) oraz 53/8 (pięćdziesiąt trzy łamane przez osiem), obszaru 2371 (dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) m², 53/11 (pięćdziesiąt trzy łamane przez jedenaście), obszaru 804 (osiemset cztery) m² i 53/12 (pięćdziesiąt trzy łamane przez dwanaście), obszaru 1633 (tysiąc sześćset trzydzieści trzy) m² - położonych przy ulicy Władysława Broniewskiego 7 (siedem) – wszystkie w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00031363/1, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na nich budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.13.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), --------------------------------------------------------------------------------
 15. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 26/2 (dwadzieścia sześć łamane przez dwa), obszaru 8255 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) m2, położoną przy ulicy Zakopiańskiej, 26/3 (dwadzieścia sześć łamane przez trzy), obszaru 611 (sześćset jedenaście) m², położoną przy ulicy Zakopiańskiej, 26/6 (dwadzieścia sześć łamane przez sześć), obszaru 1839 (tysiąc osiemset trzydzieści dziewięć) m², położoną przy ulicy Gdyńskiej i 26/9 (dwadzieścia sześć łamane przez dziewięć), obszaru 1418 (tysiąc czterysta osiemnaście) m², przy ulicy Oświatowej – wszystkie w obrębie numer ewidencyjny 50 (pięćdziesiąt) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00014773/3, wraz z własnością urządzeń i posadowionych na nich budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.14.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), -----------------------------------------------
 16. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1/832 (jeden łamane przez osiemset trzydzieści dwa), obszaru 3,9127 ha (trzy hektary, dziewięćdziesiąt jeden arów i dwadzieścia siedem m2), przy ulicy Zegrzyńskiej w obrębie numer ewidencyjny 63 (sześćdziesiąt trzy), położonej w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00007501/4, wraz z własnością urządzeń i posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.15.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), ----------------------------------------------------------------------------------
 17. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1/10 (jeden łamane przez dziesięć), obszaru 5617 (pięć tysięcy sześćset siedemnaście) m2, w obrębie numer ewidencyjny 63 (sześćdzie-siąt trzy), położonej w Legionowie, przy ulicy Zegrzyńskiej 71 (siedemdziesiąt jeden), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00041920/7, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.16.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), ------------------------------------------------
 18. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 49/4 (czterdzieści dziewięć łamane przez cztery), obszaru 7,5163 ha (siedem hektarów, pięćdziesiąt jeden arów i sześćdziesiąt trzy m2), przy ulicy Parkowej 27 (u zbiegu ulicy Parkowej i Jana III Sobieskiego), w obrębie numer ewidencyjny 33 (trzydzieści trzy), położonej w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065306/1, wraz z własnością urządzeń i posadowionych na niej budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.18.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), -----------------------------------------------
 19. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 17/1 (siedemnaście łamane przez jeden), obszaru 442 (czterysta czterdzieści dwa) m² - położonej przy ulicy Jagiellońskiej 13 A (trzynaście „a”) – w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), położonej w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00064958/9, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.19.2013 - o oddaniu z dniem 01 maja 2013 roku w trwały zarząd Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie – powyższej nieruchomości), ------------------------------------------------------------------------------
 20. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 169/1 (sto sześćdziesiąt dziewięć łamane przez jeden), obszaru 18 (osiemnaście) m², przy ulicy Piotra Wysockiego 3 (trzy), w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), położonej w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065367/6 o numerze ewidencyjnym 169/2 (sto sześćdziesiąt dziewięć łamane przez dwa), obszaru 1294 (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt cztery) m², przy ulicy Piotra Wysockiego 3 (trzy), w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), położonej w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065308/5 – wraz z własnością urządzeń i posadowionego na nich budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.21.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), -----------------------------
 21. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 316 (trzysta szesnaście), obszaru 1,3459 ha (jeden hektar trzydzieści cztery ary i pięćdziesiąt dziewięć m²) - położonej przy ulicy Królowej Jadwigi w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00064954/1 wraz z własnością urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.24.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), -------------------------------------------------------------
 22. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 59/2 (pięćdziesiąt dziewięć łamane przez dwa), obszaru 919 (dziewięćset dziewiętnaście) m2, położoną przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 (trzy) i 60/5 (sześćdziesiąt łamane przez pięć), obszaru 1581 (tysiąc pięćset osiemdziesiąt jeden) m², położoną przy ulicy Mikołaja Kopernika 6A (sześć „a”) – wszystkie w obrębie numer ewidencyjny 43 (czterdzieści trzy) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00007498/9, wraz z własnością urządzeń i posadowionych na nich budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.25.2013 - o oddaniu z dniem 01 maja 2013 roku w trwały zarząd Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie – powyższej nieruchomości), ------------------------------------------------------------------------------
 23. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 291/2 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden łamane przez dwa), obszaru 2420 (dwa tysiące czterysta dwadzieścia) m² położonej przy ulicy Gen. Józefa Sowińskiego 15 A (piętnaście „a”) – w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć), w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065249/3, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.26.2013 - o oddaniu z dniem 01 maja 2013 roku w trwały zarząd Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie – powyższej nieruchomości), ------------------------------------------------------------------------------
 24. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 68 (sześćdziesiąt osiem), obszaru 285 (dwieście osiemdziesiąt pięć) m², położonej przy ulicy Gen. Józefa Sowińskiego 15 B (piętnaście „b”) – w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065248/6, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.27.2013 - o oddaniu z dniem 01 maja 2013 roku w trwały zarząd Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie – powyższej nieruchomości), ------------------------------------------------------------------------------
 25. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 3/29 (trzy łamane przez dwadzieścia dziewięć), obszaru 9352 (dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) m² - położonej u zbiegu ulic Szarych Szeregów i gen. Władysława Sikorskiego – w obrębie numer ewidencyjny 70 (siedemdziesiąt), w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00065250/3, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na niej budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.28.2013 - o oddaniu z dniem 01 maja 2013 roku w trwały zarząd Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie – powyższej nieruchomości), -----------------------------------------------------------------
 26. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 260 (dwieście sześćdziesiąt), obszaru 976 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć) m², położonej przy Alei 3-Maja 28 (dwadzieścia osiem) oraz działkę o numerze ewidencyjnym 258 (dwieście pięćdziesiąt osiem), obszaru 2591 (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden) m², położonej przy Alei 3-Maja - obie w obrębie numer ewidencyjny 65 (sześćdziesiąt pięć) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00064952/7, wraz z własnością urządzeń i posadowionego na nich budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.29.2013 - o oddaniu z dniem 01 maja 2013 roku w trwały zarząd Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie – powyższej nieruchomości oraz prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.20.2013 - o przekazaniu z dniem 01 maja 2013 roku trwałego zarządu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie), ----------------------------
 27. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 181/4 (sto osiemdziesiąt jeden łamane przez cztery), obszaru 1683 (tysiąc sześćset osiemdziesiąt trzy) m², położonej przy ul. Husarskiej, w obrębie numer ewidencyjny 66 (sześćdziesiąt sześć) w Legionowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00064734/3 (prawomocna decyzja Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku - znak GN.6844.30.2013 - o oddaniu z dniem 01 maja 2013 roku w trwały zarząd Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Legionowie – powyższej nieruchomości) wraz z własnością urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. ------------------------------------------------------------------------

§ 9

 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. ---------------------------------------------------------------------------------------
 2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o połowę jego pierwotnej wysokości, w okresie dwudziestu lat od dnia podpisania aktu założycielskiego Spółki. Nie stanowi to zmiany aktu założycielskiego Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 10

 1. 1.Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat na rzecz Spółki, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. ---------------------------------------------------------
 2. 2.Wysokość i termin wnoszenia dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. Wysokość dopłat nie może być wyższa niż 1/10 wysokości każdego przypadającego wspólnikowi udziału. -----------------------------------------------------------------------------

§ 11

 1. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika, w drodze jego nabycia przez Spółkę.
 2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----------------------
 3. Udziały mogą być umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego bądź z czystego zysku. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 12

 1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. ----------------------
 2. Zgromadzenie Wspólników stosowną uchwałą podjętą na wniosek Zarządu, może wyłączyć od podziału pomiędzy wspólników całość lub część zysku i przeznaczyć go na fundusze celowe utworzone przez Spółkę. -------------------------------------------------
 3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -------------------------
  1. kapitał zapasowy, -------------------------------------------------------
  2. kapitał rezerwowy, ------------------------------------------------------
  3. wypłatę dywidendy, ----------------------------------------------------
  4. inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. ---------

§ 13

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. -----------

§ 14

 1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne i zwoływane jest przez Zarząd. --------------------------------------------------------------------------------------
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.----------------------------------------------
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego albo na wniosek Rady Nadzorczej.---------------------------------------------
 4. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników, jak i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.------------------------------------------------------------------------
 5. Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.---

§ 15

 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----------
 2. Na Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos.---------------------
 3. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. --------------------------------------------------------
 4. Głosowanie jest jawne.----------------------------------------------------------------------------
 5. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.-------------------------------------------
 6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. ---------------------

§ 16

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw zastrzeżonych w kodeksie spółek handlowych oraz postanowieniach aktu założycielskiego Spółki, należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:---------------------------------------------

 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,--------------------------
 2. podziału zysku lub pokrycia straty,-------------------------------------------------------------
 3. roszczeń o naprawie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,------------------------------------------------------------
 4. zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,------------------------------------
 5. nabywania i zbywania nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania albo udziałów w nieruchomości lub w prawie wieczystego użytkowania, ---------------------------------
 6. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,------------------------------------------
 7. zmiany aktu założycielskiego Spółki,-----------------------------------------------------------
 8. wnoszenia i zwrotu dopłat,-----------------------------------------------------------------------
 9. uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej,-----------------------------------------------------
 10. tworzenia kapitałów i funduszy celowych Spółki oraz regulaminów ich tworzenia i wykorzystania,------------------------------------------------------------------------------------
 11. powołania, likwidacji, łączenia i podziału oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Spółki,--------------------------------------------------------------------------
 12. rozwiązania Spółki oraz powołania likwidatorów.-------------------------------------------

§ 17

 

 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----------------------------------------------------------
 2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-------------------------------------------
 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje, jak również mogą być odwołani w każdej chwili.-------------------------------------------------
 4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.---------------------
 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.-------------------------------------------

 

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:----

  1. składa Zgromadzeniu Wspólników coroczne pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w punktach 1. i 2., -----
  2. dokonuje wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. -------------------------------------------------------------------------
  3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:-------------------------------------------
   1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,------------------------------------
   2. reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych dokonywanych z członkiem Zarządu,--------------------------------------------------------------------------
   3. nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,--------
   4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.-----------------------------------------------------------------------------------------------
   5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.---------------------------
   6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady, a także na każdy wniosek Zarządu lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.---------------------------------------
   7. W razie niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na wniosek podmiotów wymienionych w ust. 5, do zwołania posiedzenia Rady uprawniony jest wnioskodawca. ------------------------------------------------------------------------------------
   8. Zawiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu dokonuje się w formie pisemnej, ze wskazaniem porządku obrad, na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych przyczyn posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w terminie do 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.-------------------------------
   9. Pierwsze posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje wspólnik, dokonując zawiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 7, w terminie do siedmiu dni od dnia, w którym wybrano członków tej Rady.--------------
   10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-
   11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym akcie, organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.---------------------------------------------------------------------

§ 19

 

 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu.-------------------------------
 2. Zarząd powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.---------------
 3. Zarząd powoływany jest na okres kadencji, która trwa pięć kolejnych lat.----------------
 4. Członek Zarządu może być powoływany na kolejne kadencje, jak również może być odwołany w każdej chwili.-----------------------------------------------------------------------
 5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, jak również reprezentuje ją na zewnątrz we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz zapisami niniejszego aktu założycielskiego.---------------------
 6. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub Prokurent.-------------------------------------------------
 7. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunkach z pracownikami Spółki sprawuje Prezes Zarządu.----------------------------------------------
 8. Zasady wynagradzania pracowników Spółki ustala Prezes Zarządu z zastrzeżeniem ust. 9.------------------------------------------------------------------------------------------------
 9. Zasady wynagradzania Prezesa Zarządu ustala Prezydent Miasta Legionowo na podstawie odrębnych przepisów.----------------------------------------------------------------

§ 20

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2013 r. -------------------------------------------------------------------

§ 21

Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-------------

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem notarialnym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące z tym zakresie przepisy prawa.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 (pobierz w pdf) AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI

Najnowsze informacje

Wolne miejsca handlowe na targowisku

24.06.2020

KZB Legionowo Sp. z o.o. informuje, że na Targowisku Miejskim w Legionowie dostępne są wolne miej
Legionowskie pływalnie

24.06.2020

KZB Legionowo Sp. z o.o. informuje, że baseny są obecnie zamknięte ze względu na trwającą obow
Targowisko Miejsce - informacja

26.05.2020

Targowisko Miejskie – aktualizacja 26.05.2020r.Szanowni Państwo, informujemy iż od 02.06.2020r.
Targowisko Miejskie – art. przemysłowe

11.05.2020

Szanowni Państwo, informujemy, iż z dniem 14.05.2020r. (czwartek) na Targowisku Miejskim Nr 1 "M
Zasady korzystania z boisk od 11-05-2020

08.05.2020

Szanowni Państwo,Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustan
Wesołe Sówki – procedury bezpieczeństwa

08.05.2020

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązuj

Kontakt

KZB Legionowo Sp. z o.o
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3
05 -120 Legionowo
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 22 774 45 95
Faks: 22 774 11 77

Do pobrania

Formularz rezerwacja sztucznego boiska

Formularz rezerwacji boiska z naturalną nawierzchnią

Logotyp KZB Legionowo SP. z o.o.

cursus faucibus, tortor neque egestas augue, eu vulputate magna eros eu erat magna eros eu erat.

Trochę o nas

KZB- Legionowo Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w jednoosobową spółkę prawa handlowego, której jedynym właścicielem jest Gmina Legionowo. czytaj więcej...